کارخانه

شرکت

تماس

پودر چربی کلسیمه

پودر چربی کلسیمه
با نسبت ۶۵ به ۳۵

ENERGY SOURCE

پودر چربی کلسیمه

چربی‌ها مولکولهای با اهمیتی هستند که به عنوان منبع انرژی قلمداد میشوند و اجزاء ساختاری و عملکردی سلولها را میسازند. به دلیل بالا بودن نیاز انرژی درگاوهای پر تولید، مکمل کردن چربی برای دستیابی به حداکثر پتانسیل تولید ضروری است. 

امکان استفاده از چربی به شکل موجود آن در طبیعت به دلیل اثرات منفی بر میکروفلور شکمبه محدود است.کلسیمی کردن کردن چربی‌ها علاوه بر غیر فعال کردن آن در شکمبه قابلیت هضم و خوش خوراکی جیره را نیز بهبود میدهد.

 از این رو با توجه به تامین نیاز بالای کشور عمدتا از طریق واردات، متخصصان و کادر علمی مجرب شرکت اعلا روغن سپاهان اقدام به تولید پودر چربی کلسیمی با کیفیت بالا و مشخصات ذیل ذکر کرده‌اند.

اهمیت اسیدهای چرب غیر اشباع در تولید مثل

در سال های اخیر کاهش عملکرد تولید مثل به شکل هشدار دهنده‌ای رخ داده است. تحقیقات متعددی بیانگر این نکته‌اند که اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه توانایی بهبود باروری در گاو شیری را دارا است. مکانیسمهای بالقوه برای این عمل شامل بهبود تراکم انرژی، تغییر توسعه فولیکولی، افزایش غلظت پروژسترون و بهبود کیفیت رویان میباشد. از آنجایی که فعالیت بیو هیدروژناسیون میکروبی شکمبه بخش اعظمی از اسیدهای چرب غیر اشباع جیره را به اشباع تبدیل میکند، استفاده از یک مکمل چربی مناسب که هم دارای غلظت مناسبی از این اسیدهای چرب است و هم امکان عبور بدون تغییر آن از شکمبه را تامین میکند، میتوان شاهد بهبود تولید مثل در گاوهای شیری بود. تحقیقات دانشگاهی بیانگر بهبود عملکرد تولید مثل در گاوهای شیری در اثر استفاده از منابع چربی غیر اشباع میباشد. (دانشگاه آریزونا -امریکا)

برخی از مزایای استفاده از پودر چربی لادر فت :

  • عبوری کردن چربی ها از شکمبه به عنوان منبع انرژی
  • افزایش تولید شیر همراه به حفظ ترکیبات آن
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی و کاهش بروز بیماری های متابولیک
  • افزایش مزیت های اقتصادی از طریق بهبود تولید مثل و سلامت دام

ویژگی‌ها

  • رطوبت : ۴/۶درصد
  • کلسیم : ۹/۷ درصد
  • پراکسید : 1meq/kg
  • نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع به اشباع ۶۵ به ۳۵

خوش خوراکی بالا،قابلیت هضم بالا، بهبود دهند تولید مثل، محرک تولید شیر

به منظور مقایسه اثرات مکمل چربی لادر فت با مکمل چربی خالص و مخلوط برابر از مکمل چربی لادر فت و خالص پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران صورت گرفت که نتایج آن را مشاهده می کنید .
ارزش غذای
ترکیب برخی از اسیدهای چرب مهم درصد
C16:0 26
C16:1 7
C18:0 6.5
C18:1 41.5
C18:2 15.5