کارخانه

شرکت

تماس

پودر چربی کلسیمه امگا۳

پودر چربی کلسیمه امگا۳
حاوی ۶۴٪ روغن ماهی

ENERGY SOURCE

پودر چربی کلسیمه امگا ۳

تحقیقات نشان داده است در صورتی که روغن ماهی دارای سطح کافی از اسیدهای چرب امگا 3 باشد، به خوبی محافظت شود و در زمان مناسب به تغذیه گاو شیری برسد اثرات چشمگیری بر شروع فحلی بقای رویان و بهبود آبستنی خواهد داشت. علاوه بر آن تولید شیر افزایش و ناهنجاریهای متابولیکی کاهش خواهد یافت و سیستم ایمنی بهبود پیدا خواهد کرد.

چرا پودر چربی لادر فت امگا ۳

 • افزایش توان عبوری اسیدهای چربی ضروری کلسیمی شده از شکمبه
 • بهبود شاخص های تولید مثلی
 • افزایش تولید شیر همراه با بهبود الگوی اسید چرب شیر
 • بهبود عملکرد سیستم ایمنی و تعدیل مقاومت انسولینی
 • بهبود متابولیسم چربی و کاهش ناهنجاری های متابولیکی مربوطه
 • افزایش مزیت های اقتصادی از طریق بهبود تولید مثل تولید شیر و سلامت دام

مکانیسم های بهبود عملکرد تولیدی، تولید مثلی و سلامت
با استفاده از روغن ماهی پوشش دار شده

 • بهبود تراکم انرژی جیره
 • تغییر توسعه فولیکولی (افزایش تعداد و اندازه فولیکول ها)
 •  افزایش غلظت پروژسترون
 • پس زدن پیامهای تخریبی جسم زرد در زمان تشخیص آبستنی مادر
 • بهبود کیفیت رویان
 • بهبود سیستم ایمنی و تعدیل مقاومت انسولینی

تست مقدماتی محصول با مقایسه آن با روغن حفاظت نشده و روغن کلسیمی شده در آزمون تولید گاز به عنوان شاخص حفاظت به انجام رسید که نتیجه آن در ادامه آمده است .

بعد از موفقیت تست آزمایشگاهی آزمون عملکردی مکمل چربی لادر فت امگا 3 در مقایسه با مکمل چربی خالص (اسید پالمتیک)  در مزرعه کشت و دام نامفر انجام گرفت که نتایج آن را مشاهده می کنید.

اثر تغذیه روغن ماهی محافظت شده بر تولید بر تولید مثل

ایتمتیمارهای آزمایشگاهیSEMسطح معنا
داری
اسید
پالمتیک
لادرفت
امگا ۳
فاصله زایمان تا نخستین
فحلی (روز)
۵۴۴۱۴/۹۰/۰۰۹
تلقیح به ازای آبستنی۱/۷۳۱/۵۰/۰۸
روزهای باز (روز)۸۹۸۰۹/۰۰/۳۴

ویژگی‌ها

متخصصان و کادر علمی مجرب شرکت اعلاروغن سپاهان اقدام به تولید پودر چربی روغن ماهی پوشش دار با مشخصات ذیل نموده اند

 • رطوبت حداکثر : ۶/۸درصد
 • چربی کل (حداقل): ۸۴درصد
 • کلسیم حداکثر: ۱۱ درصد
 • پراکسید : 1meq/kg
 • میزان روغن ماهی حداقل: ۶۴درصد

ترکیب اسیدهای چرب روغن ماهی مورد استفاده در لادر فت امگا ۳

ارزش غذایی
ترکیب برخی از اسیدهای چرب مهمدرصد
C16:0۲۰/۶
C18:0۳/۹
C18:1۳۱
C18:2۱/۷
مجموع اسید های چرب امگا ۶۱/۸۸
آیکوزاپنتانوئیک اسید (EPA)۵/۸
دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA )۱۵/۴
مجموع اسیدهای چرب امگا ۳۲۱/۷

اثر تغذیه روغن ماهی محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر

ایتم تیمارهای آزمایشگاهی SEM سطح معنا
داری
اسید
پالمتیک
لادرفت
امگا ۳
تولید شیر kg/d ۴۳/۳ ۴۵/۹ ۱/۲۹ ۰/۰۵
شیر تصحیح‌شده
5/3 درصد kg/d
۳۷/۰ ۳۹/۱ ۲/۰۵ ۰/۰۶
درصدچربی ۳/۲۵ ۳/۲۲ ۰/۱۰ ۰/۷۳
درصد پروتیین ۲/۹۰ ۲/۹۳ ۰/۰۴ ۰/۳۲

توصیه مصرف به ازای هر راس : 160 الی 170 گرم